1. הכניסה לאתר, קריאת המידע והשימוש במידע הכלול באתר מהווה הסכמה לתנאים המוגדרים בתקנון אתר זה ובתנאי השימוש שלו. הניסוח של תקנון האתר מובא בלשון זכר, אך תוכן התקנון מיועד לשני המינים ולכל ישות משפטית.
 2. המידע המופיע באתר, כולל סימנים ושמות, הינו רכושה הבלעדי ומוגן בזכויות קניין רוחני של מפעילת האתר והחברה.
 3. אין בכך כדי לפגוע בזכויות צדדים שלישיים המפרסמים תכנים באתר דרך הסכמים בין הצדדים.
 4. לשון  התכנים והמידע המוצגים באתר לרבות תיאורי משרות ותפקידים מנוסחת לשם הנוחיות בלשון זכר בלבד אך הינה מתייחסת לגברים ונשים כאחד .
 5. דורשי עבודה ומעסיקים פוטנציאליים נדרשים כחלק מהשימוש באתר ובשירותי החברה להעביר לחברה מידע דרך רשת האינטרנט . החברה תספק למשתמשים את המידע הרלבנטי ותספק את השירות בהתאם לתנאי השימוש .
 6. המשתמשים באתר מצהירים בזאת כי קראו והסכימו לתנאי השימוש באתר וכי הם מוותרים על זכויות משפטיות בהקשר לתנאי השימוש בתקנון האתר. החברה רשאית לשנות מעת לעת את תקנון האתר, לאלתר וללא הודעה מוקדמת .
 7. החברה רשאית בכל עת ועפ”י שיקול דעתה לשנות או להפסיק את מתן השירותים שהיא מספקת או חלקים מהם . השינויים הללו יהיו בתוקף מיד עם מתן הודעה על כך דרך האתר עצמו .
 8. החברה רשאית להפסיק את השימוש של משתמש באתר במקרים בהם עפ”י שיקול דעתה נוצרה חריגה מתנאי השימוש באתר .
 9. משתמשים רשאים להוריד למחשב או מכשירי מדיה מידע אישי מאתר החברה, אך רק לשימוש אישי ופרטי. חל איסור גורף ליצור מאגרי מידע אלקטרוניים או מודפסים מהמידע באתר החברה . קיים איסור על המשתמש לעשות כל שימוש במידע מעבר לשימוש פרטי ואישי .
 10. לצרכי מתן או השלמת השירות, החברה רשאית להעביר את פרטי המשתמשים לצדדים שלישיים עפ”י שיקול דעתה המקצועי. המשתמש מסכים להעברת פרטים אלו מרצונו החופשי .
 11. המידע האישי אודות משתמשים הרשום אצל החברה הוא הקובע והמחייב .
 12. המשתמש עושה שימוש באתר על אחריותו בלבד . המשתמש לא יתחזה לאדם אחר, לא יפר זכויות יוצרים, לא יעשה כל שימוש זדוני או לא תקין באתר עצמו או בתכניו. האתר והחברה המפעילה אותו אינם אחראיים לנזק משפטי או כל נזק אחר שעשוי להיגרם למשתמש מחלק כלשהו של שירותי החברה או השימוש באתר .
 13. מובהר כי אין כאמור בתקנון/הסכם זה כדי לגרוע מהחברה כל סעד חוקי העומד לרשותה בגין הפרת תנאי ו/או הוראה כלשהיא בהסכם זה .
 14. החברה נוקטת באמצעי זהירות ואבטחה נאותים לשמירת המידע באתר , המשתמש פוטר את החברה מכל אחריות או חבות משפטית לאובדן מידע מהאתר. המשתמש מתחייב לפצות את החברה או מי משלוחיה על כל נזק או הפסד שיגרמו לה מפאת הפרת תנאי השימוש באתר, כולל תביעות משפטיות והוצאות קשורות.
 15. לחברה ולאתר אין כל אחריות לקישורים המופיעים באתר ולאתרים המופנים בקישורים אלו. שימוש בקישורים אלו הינו באחריות המשתמש בלבד.
 16. כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, העיצובים, המדגמים והסודות המסחריים, הם רכושה של החברה בלבד, או של צדדים שלישיים.
 17. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים) בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה מראש ובכתב.
 18. ספקים של צד שלישי, כולל Google, מציגים את המודעות של אתרWOJO באתרים ברחבי אינטרנט .
 19. זכותה של WOJO להשתמש לעשות כרצונה או להעביר כל מידע , תמונה , פרטי התקשרות , קובץ (לרבות קו”ח) ללא כל טענות מצד המשתמש .
 20. התוכן המוצג באתר נאסף ממקורות רבים. WOJO עושה כל שביכולתה לספק מידע מקצועי, שלם ומדויק. עם זאת, אין ל-WOJO שליטה על מקורות המידע והתוכן (לרבות אך מבלי לגרוע למידע המסחרי), ולפיכך WOJO אינה נושאת באחריות כלשהי למידע ולתוכן המתפרסמים באתר ו/או בשירותים הסלולריים, ו/או ערבה לטיבם, ו/או לנכונותם, ו/או לתקפותם, ו/או לשלמותם, ו/או לדיוקם ו/או להתאמתם לכל מטרה שהיא .
 21. אין WOJO מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר ו/או במסגרת הדיוורים ו/או המסרונים יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר המפעילה אינה מלמדת כי תוכן האתר הינו מהימן ו/או מלא ו/או עדכני, וWOJO – לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, WOJO אינה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר, שיגרם למשתמש ו/או לרכושו כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר /או במסגרת הדיוורים ו/או המסרונים.
 22. WOJO אינה מתחייבת שהשירותים באתר לא יופרעו ו/או יינתנו כסדרם ללא הפסקות והפרעות ו/או שהאתר יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי המפעילה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל המפעילה או מי מספקיה או ייפגעו מכל סיבה אחרת. WOJO לא תישא בכל אחריות, מכל סוג, לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, או לרכושם עקב כך.
 23. המידע והשירותים הזמינים במסגרת השירותים, במסגרת השימוש באתר ו/או השירותים הסלולריים כאמור לעיל, עשויים לכלול אי-דיוקים או טעויות סופר ואחרות. WOJO אינה מתחייבת ואינה מצהירה כי השירות יהיה ללא הפרעות או ללא תקלות, או כי תקלות תתוקנה, או כי השירות או השרת המספק את השירות יהיו נקיים מוירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים. WOJO אינה מתחייבת ו/או מצהירה כי השימוש או תוצאות השימוש בשירותים או בחומרים המסופקים באמצעות השירותים יהיו מדויקים, נכונים, מהימנים או אמינים בכל דרך. המשתמש מסכים באופן מפורש, כי WOJO לא תהיה אחראית בכל דרך בשל גישה ללא הרשאה או שינויים שייערכו במידע או מסרים של המשתמש, בין אם נשלחו או נתקבלו על ידו ובין אם לאו.
 24. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאי הסכם זה מעת לעת. שימוש בשירותים בכל עת, מהווה הסכמה לתנאים המעודכנים והמתוקנים, כפי שיהיו באותה עת.
 25. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.